Archive for november, 2010

Uppstickare 2011
23 november, 2010

För drygt en vecka sedan, satt jag och Anuta Sjunghamn, en vanlig grå måndag i november  stressigt som det också alltid är, då alla vill lösa sina juridiska problem innan jul för att få julefrid och domstolarna vill boka in så mycket förhandlingar som det bara går. Det var bara en vanlig måndag, där jag bryggde extra mycket kaffe i hopp om att få någon energi. Det enda som inte hörde till vanligheterna denna måndag var att vi blev uppringda och hedrade med titeln årets uppstickare för 2011. Ett pris som delas ut av Beautiful Business Award, ett samarbete med Driftig.nu och PriceWaterHouseCooper. Motiveringen löd;

Med insikt om ett allt mer växande behov av jurister som besitter andra språk och som har en vidare kulturell förståelse visste Nadja och Anuta, som båda har rötter i andra länder, att de hade unik kompetens för att möta utmaningen. Samtidigt var drivkraften stor att bryta den traditionella bilden av att man som jurist förväntas följa en redan utstakad väg genom att sitta ting och sedan arbeta sig upp inom en befintlig byrå. Efter juridikstudier i Uppsala och arbete inom kvinnojouren gick de därför samman och startade en egen byrå år 2009.

Hatem och Sjunghamn Juristbyrå agerar som juridiska ombud för privatpersoner i humanjuridiska frågor som familjerätt, brottsmål, asylrätt, förvaltningsrätt mm. Idag finns över en miljon nysvenskar med olika bakgrund, livssituation och språkkunskaper. Många känner sig rädda för rättsväsendet eftersom kommunikationen inte fungerar. Företagets kortsiktiga mål är att ta in fler medarbetare för att utöka språkbanken och så småningom också etablera filialer på fler platser i Sverige.

Nadja och Anuta sticker ut hakan genom att utmana en traditionstyngd bransch och ta ett grepp om en bortglömd målgrupp. De fyller ett stort tomrum genom att förenkla juridiken och göra den rättsliga processen tillgänglig för alla som bor i Sverige.

Detta samtal förgyllde förstås vår måndag och vi är otroligt hedrade över att få dela denna titel med övriga kompetenta kvinnor. Tack även Jannis Politidis som i all hast kom och fotograferade oss inför prisutdelningen som kommer att ske den 25 januari 2011. Vill ni se oss på scen är ni välkomna att anmäla er till prisutdelningen.

Annonser

Endast stopp av enstaka utvisningar till Irak
11 november, 2010

Migrationsverket beslutade nyligen att stoppa alla överföringar av asylsökande till Grekland. Samma beslut har emellertid inte fattats avseende Irak.

Migrationsverket meddelar att något generellt stopp för utvisningar till Irak inte kommer att meddelas för närvarande, utan Endast utvisningen av enskilda irakier som Europadomstolen lämnat in en särskild begäran för kommer att stoppas.

Anledningen till att något generellt stopp avseende utvisningar av irakier inte meddelas, menar Migrationsverket beror på att det för närvarande inte finns några rättsliga förutsättningar för detta.

Migrationsverket har nyligen genomfört en utredningsresa till Bagdad, vilket lämnats till Europadomstolen. Utifrån aktuell landsinformation återstår att se Europadomstolens ställning samt bedömning avseende utvisningarna av irakier.

Revisionsplikten avskaffas, men…
5 november, 2010

Revisionsplikten, skyldigheten att ha en kvalificerad revisor, slopades den 1 november. Det innebär att privata aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre kriterier kan välja att avstå från revision.
De tre kriterierna är;
– högst 3 anställda,
– högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, och
– högst 3 miljoner kronor i nettoomsätttning.

De bolag som vill slopa revisionen måste dock aktivt välja detta genom att fatta ett formellt beslut samt anmäla det till Bolagsverket.

Frågan nu är om de privata aktiebolag som uppfyller kriterierna för att välja bort revision faktiskt kommer att göra det.

Det är inte okänt att näringslivet och marknaden har egna regler och förväntningar när det kommer till företag. Revisorn ger bolag ett mervärde, utöver granskningen, lite av en kvalitetsstämpel eller förtroendestämpel, vilket kan för många mindre bolag vara av stor vikt vid förehavanden med andra företag, borgenärer och leverantörer. Så hur stora förändringar denna lagändring kommer att medföra återstår att se.

En liten notis är att slopandet av revisionsplikten inte är gratis. Regeringen menar på att aktuellt beslut kommer att medföra bl.a. förlorade skatteintäkter och ökade kostnader för Bolagsverket samt Skatteverket, varför de förväntade inkomstförlusterna kompenseras genom en höjning av stämpelskatten på fastighetsförvärv för juridiska personer, vilket kommer träda i kraft den 1 januari 20111.

Överföring av asylsökande till Grekland stoppas!
3 november, 2010

Huvudregeln enligt Dublinförordningen är att en ansökan om asyl ska prövas i den första kontraktsstat som en asylsökande kommer till. Det innebär att en asylsökande som kommer till Sverige via Grekland ska skickas tillbaka till Grekland för att få sin asylansökan prövad där. Men undantag finns, exempelvis om det finns skäl att inte överföra den asylsökande på grund av humanitär art.

Sedan den 28 maj i år är överföringen av ensamkommande barn till Grekland stoppad och nu har Migrationsverket även beslutat att stoppa alla andra överföringar av asylsökande till Grekland i väntan på dom i ett pågående ärende hos Migrationsöverdomstolen.

Förhållandena för de asylsökande i Grekland har under lång tid nu kritiserats från olika håll och nu anser även Migrationsverket att det finns rättsliga förutsättningar för att stoppa överföringarna av asylsökande dit. Beslutet grundas på en utredningsresa som Migrationsverket genomfört under hösten, Europadomstolens begäran i flertalet enskilda fall att överföring till Grekland inte ska ske samt då det råder oenighet mellan de olika migrationsdomstolarna i Sverige kring överföringen av asylsökande till Grekland.

Så, vi inväntar nu med förväntan Migrationsöverdomstolens beslut i mål UM 7706-10.