Archive for mars, 2014

Ny lag, bara kosmetika
3 mars, 2014

Jonas FlodströmRegeringen har tillsammans med Miljöpartiet kommit överens om ett förslag till ändring av utlänningslagen för att lyfta fram barnrättsperspektivet och principen om barnets bästa i den svenska lagstiftningen. Förhoppningen är att de föreslagna lagändringarna ska kunna träda i kraft redan den 1 juli 2014. Reaktionerna efter att förslaget släpptes lät inte vänta på sig och under de gångna veckorna har de flesta av våra dags- och kvällstidningar slagit på stort med lovande rubriker om att fler asylsökande barn ska få stanna i Sverige. I flera av de efterföljande artiklarna har även företrädare för de partier som står bakom förslaget till lagändring stolt påpekat att de genom detta nu visat att de sätter barnets bästa i fokus och att barn i fortsättningen inte kommer att behöva ha lika tungt vägande skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Ser man till denna massmediala rapportering och politikernas lovordnade så är allt gott, barn som har levt ett liv fyllt av svårigheter som gemene man inte ens kan föreställa sig ska äntligen får större möjligheter till en fristad i Sverige. Frågan är emellertid om den föreslagna förändringen av utlänningslagen faktiskt innebär en förbättrad situation för barnen eller om den egentligen bara är en ändring av rent kosmetisk natur som dessutom råkar ske i valtider.

Av förslaget framgår det att två förändringar föreslås i utlänningslagen. Den första är att lagens bestämmelse om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, alltså sådana som vanligtvis handlar om en asylsökandes hälsotillstånd eller anpassning till Sverige, får ett tillägg som säger att barn ska kunna få uppehållstillstånd om deras omständigheter är särskilt ömmande, alltså ett lägre krav än vad som nu gäller. Den andra föreslagna ändringen avser barn som redan fått ett lagakraftsvunnet utvisningsbeslut riktat mot sig och innebär att dessa ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige om det kommer fram nya omständigheter i deras ärende även om dessa omständigheter inte har samma allvar och tyngd som krävs för att vuxna i samma situation ska beviljas uppehållstillstånd.

Vad innebär då dessa förändringar egentligen? Inledningsvis ska det sägas att utlänningslagen idag innehåller ett portalstadgande om att barnets bästa ska tillmätas vikt vid alla beslut som rör minderåriga. Detta innebär att ärenden som rör barn alltid ska behandlas med en större försiktighet än ärenden som gäller vuxna. Vidare innehåller utlänningslagens 5 kap. 6 § – den paragraf som handlar om synnerligen ömmande omständigheter – redan ett stadgande om att barns skäl för uppehållstillstånd enligt denna paragraf inte behöver ha samma allvar och tyngd som de för vuxna. Avseende den föreslagna ändringen som berör barn som redan har mottagit beslut om utvisning ska det sägas att den berörda paragrafen i utlänningslagen – 12 kap. 18 § – idag visserligen saknar ett stadgande som säger att barns skäl för uppehållstillstånd på grund av nya omständigheter inte ska behöva väga lika tungt som de för vuxna. Detta är däremot något som ordagrant framgår av förarbetena, alltså det som är grunden för självs lagen, till utlänningslagen och som därför redan idag ska vara gällande vid beslut enligt denna paragraf.

Vid en sammantagen bedömning av de föreslagna ändringarna av utlänningslagen, som med politikeras goda minne alltså marknadsförs som en förbättring av situationen för barn som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, i jämförelse med nu gällande lagstiftning kan det alltså konstateras att de ändringar som regeringen och Miljöpartiet kommit överens om i teorin inte utgör någon förändring av gällande rätt överhuvudtaget. De föreslagna förändringarna är istället enbart ett förtydligande av redan gällande lagstiftning och en kodifiering av gällande rätt. Falsk marknadsföring på hög nivå alltså och som av en händelse infaller nära inpå slutspurten av ett riksdagsval som i stor utsträckning så här långt handlat om och även framöver kommer att handla om den svenska migrationspolitiken.

Trots detta så ska positiva effekter av den föreslagna förändringen inte helt uteslutas, även om sådana i teorin inte borde uppkomma eftersom lagteknisk status quo kommer att råda även efter den 1 juli. Min personliga förhoppning är dock att det förtydligande om att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut enligt utlänningslagen och att barns skäl för uppehållstillstånd inte behöver väga lika tungt som vuxna individers skäl som föreslagits kommer medföra att fler barn faktiskt får uppehållstillstånd i Sverige. Detta eftersom förtydligandet i bästa fall kan fungera som en påminnelse för beslutsfattarna om att barnets bästa faktiskt ska sättas i främsta rummet, något som inte nog kan tydliggöras och som idag påfallande ofta glöms bort. Dock så är det direkt felaktigt att påstå att den föreslagna förändringen innebär en förmånligare lagstiftning för barn varför det valfläsk vi serverats ska inmundigats med en stor nypa salt vid risk att falska förhoppningar annars gryr hos dem som redan förlorat sitt hopp.

Jonas Flodström

Jur. kand

 

Annonser