Archive for april, 2014

De rättslösa barnen
2 april, 2014

Bild

Den senaste tiden har frågan om förhör av barn aktualiserats. Det handlar om lagens tandlöshet i de situationer där barn bevittnar våld i hemmet. Anledningen till varför dessa barn hamnar i kläm är att barnets vittnesmål kräver föräldrarnas tillåtelse. I de fall där barnet ser en förälder begå brott, kan föräldern hindra barnet från att vittna och därmed slippa straff.

Frågan om vittnesförhör av barn har inte gått lagstiftaren helt obemärkt förbi. Strax innan millennieskiftet tog man fram lagen om särskild företrädare för barn, vilket möjliggjorde vittnesmål av barn utan vårdnadshavarens samtycke. Men lagen gäller bara i de fall där barnet har utsatts för brott och är målsägande mot föräldern eller mot person som är nära föräldern. De problematiska situationerna där barnet är vittne till förälderns brott mot den andra föräldern eller mot syskonen täcks inte in i lagen om särskild företrädare för barn.

Den typ av brott som påverkas mest av barns vittnesmål är våld inom familjen. Problemet är redan svår till sin karaktär eftersom det sker inom hemmets fyra väggar. Vidare är det ett känsligt ämne som kan sätta övriga familjen i en mycket svår sits. Speciellt i dessa lägen när det ändå är så pass svårt för barnet att ta ställning till hur han eller hon ska handla, blir dagens rättsläge ett ytterligare hinder som försvårar bekämpningen av våld mot kvinnor och barn.

Rapporteringen i media har skapat en stor debatt bland jurister, men vid sidan av denna debatt har det också dykt upp olika åsikter på bloggar och forumsidor. Bland dessa finns det föreställningar om att en tillåtelse för barn som vittnen i brottmål kan leda till att barn ”i hämnd” åtalar sina föräldrar. Det är alarmerande att vissa har denna syn på rättsväsendet. Ett vittnesmål kring brott är i normalfallet en komplettering till övrig bevisning. En lösning som innebär att barn som bevittnat våld får en särskild företrädare ger inte bara barnet möjlighet att få vittna, utan bidrar också till att säkra den övriga bevisning i målet.

Slutligen måste de psykologiska aspekterna för dessa barn också nämnas. Psykologer skriver om barn som mår dåligt över att ingen velat lyssna på deras vittnesmål. Barn uppfattar många saker svart på vitt och kan få föreställningen om att förälderns våld är acceptabelt. Långsiktigt är detta mycket farligt och påverkar barnets utveckling.

Att en brottsling kan bestämma om ett vittne får vittna eller inte är otänkbart i ett rättssamhälle. Varför detta ska gälla när vittnet är ett barn är mycket svårt att förstå. Jag välkomnar Åklagarmyndighetens initiativ att utreda frågan, men i slutändan är det lagstiftarens ansvar att rätta till bristerna i rättssystemet. Ta hänsyn till de rättslösa barnen och gör det möjligt för dessa barn att vittna om det hemska som annars går allmänheten obemärkt förbi.

Signerat: Bugra Yilmaz

Jur. stud

Annonser