Hyresrättens skick
4 augusti, 2010

Regler kring vilket skick en hyreslägenhet ska vara i finns i Jordabalkens 12 kapitel, även kallad Hyreslagen. Men även om lagstiftningen tydligt ställer krav på lägenhetens skick sammanfaller inte alltid hyresgästens och hyresvärdens åsikter om förvaltningen av fastigheten och lägenheten.

Skicket på lägenheten, speciellt i de fall hyresrätten avser en bostadslägenhet är oftast av stor vikt för hyresgästen, men det kan ibland vara svårt att veta vilket skick man som hyresgäst har att kräva. Från lagstiftningen framgår att hyreslägenheten ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet enligt den allmänna uppfattningen i orten, såvida avtal om bättre skick inte föreligger.

Kravet på att lägenheten ska vara fullt brukbar innebär inte enbart att det ska vara möjligt att bo i lägenheten utan det innefattar även vissa krav på lägenhetens standard. Sprickor i badrumstak, uttjänta dörrar och sliten målning har t.ex. ansetts innebära att lägenheten inte är fullt brukbar.

Om lägenheten inte håller det skick som följer av lagen kan du som hyresgäst vidta vissa åtgärder mot hyresvärden. De åtgärder du har rätt till är s.k. självhjälp, uppsägning i förtid, nedsättning av hyran, skadestånd eller åtgärdsföreläggande.

Men då det i många fall kan vara svårt att som hyresgäst med säkerhet veta huruvida skicket på lägenheten verkligen uppfyller lagstiftningens krav eller inte, är det fördelaktigt att i första hand kontakta hyresvärden och diskutera de problem som föreligger med denne och i andra hand, om någon överenskommelse inte kan nås mellan hyresgästen och hyresvärden vända sig till hyresnämnden. Fördelen med att vända sig till hyresnämnden innan man som hyresgäst vidtar några drastiska åtgärder är att hyresnämnden utreder huruvida skicket på lägenheten uppfyller lagstiftningens krav eller inte samt tar beslut i frågan huruvida hyresvärden är skyldig att vidta förbättringar avseende lägenheten.

I vissa fall kan hyresvärden och hyresgästen inför en inflyttning ha avtalat om bättre skick än det som ställs av lagstiftaren. I det fall en sådan överenskommelse träffats är hyresvärden skyldig att tillhandahålla det skick som avtalats. Har man som hyresgäst en skriftlig överenskommelse med hyresvärden om bättre skick kan man vända sig till hyresnämnden med avtalet i det fall hyresvärden inte tillhandahåller överenskommet skick.

Svårare är det om man som hyresgäst endast har en muntlig överenskommelse. Inte för att den inte är giltig, för även muntliga överenskommelser är giltiga, utan för att här kan det uppstå bevissvårigheter. Det kan bli väldigt svårt för hyresgästen som endast muntligen kommit överens med hyresvärden om bättre skick att visa på detta, speciellt om hyresvärden förnekar förekomsten av en sådan överenskommelse. Men det sagt innebär det inte att det inte finns några möjligheter att visa på att en muntlig överenskommelse om bättre skick föreligger, men att då skriftligt avtal saknas, får andra bevismedel vidtas, såsom eventuella vittnen.

Annonser