Förändrat läge för irakiska asylsökande!
23 juni, 2014

Läget för asylsökande från Irak ändrades under år 2008, genom att praxis gentemot Irak skärptes för irakier som därefter behövde visa att det låg en konkret och individuell hotbild, ett bevisläge som var ytterst svårt för många asylsökanden.  Det räckte då inte att peka på den allmänna situationen i landet som asylsökande. Det sades i praxis från migrationsöverdomstolen att det inte rådde någon väpnad konflikt, men att det förelåg svåra motsättningar, något som inte räckte att peka på då, då det inte var tillräckligt för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Läget i Irak har dock försämrats på senare tid och den militanta gruppen ISIS har genom våld och hot om våld på kort tid fått stor kontroll över flera städer i Irak, däribland Mosul, Falluja och stora delar av Anbar-provinsen väster om Bagdad.

Efter att situationen har försämrats och i takt med ISIS framryckning har Migrationsverket i en rättslig styrning från den 13 juni 2014 låtit meddela att den situation med militärt våld och hot om våld som nu föreligger i provinserna Nineva, Salah al-Din och Anbar är av sådan karaktär och omfattning att kriterierna för inre väpnad konflikt enligt utlänningslagens 4 kap. 2 § första stycket 1 p. andra ledet är uppfyllda. I övriga delar av Irak får alltjämt svåra motsättningar anses råda i enlighet med 4 kap 2 a § första stycket 1p. utlänningslagen. Detta samtidigt som det för inte alltför länge sedan ett avgörande kommit från Europadomstolen, där definitionen av väpnad konflikt nu vidgats varför även konflikter som tidigare inte ansågs uppfylla de aktuella kraven hädanefter även ska betraktas såsom väpnade konflikter vilka kan vara skyddsgrundande, se vårt tidigare blogginlägg avseende den nya definitionen.

Med detta sagt och med de nya rättsliga styrningarna som finns från migrationsverkets sida samt den utvidgning som föreligger avseende definitionen gällande väpnad konflikt får det förstås som att asylsökande och papperslösa hemmahörande i Irak, och i synnerhet de från områden som det särskilt pekas på i migrationsverkets rättsliga styrning, nu föreligger möjlighet för irakier att ansöka om verkställighetshinder/inhibition alternativt begära om ny prövning av sina ärenden. Alltså att det allmänna läget kan vara tillräckligt för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige med anledning av den kritiska situationen i landet.

 

 

 

 

Annonser

Europadomstolsavgörande ger ny definition av väpnad konflikt
3 juni, 2014

Europadomstolen

I enlighet med den svenska utlänningslagstiftningen kan en person beviljas uppehållstillstånd och skyddsstatus i Sverige om denne är hemmahörande i ett område var det pågår väpnad konflikt. Detta under förutsättning att konflikten innebär en personlig fara för sökanden.

Enligt tidigare gällande praxis har den svenska definition av vad som utgör en väpnad konflikt emellertid varit så snäv att det i många områden som utanför juridiken benämns som krigszoner inte har ansetts pågå en väpnad konflikt. Detta synsätt har medfört att personer hemmahörande i exempelvis Somalia, Afghanistan och Irak i många fall diskvalificerats från att kunna beviljas uppehållstillstånd på denna grund.

Genom ett avgörande från Europadomstolen har den svenska definitionen av väpnad konflikt nu vidgats varför även konflikter som tidigare inte ansetts uppfylla de aktuella kraven hädanefter ska betraktas såsom väpnade konflikter vilka kan vara skyddsgrundande. I den nu gällande tolkningen ska en situation då de reguljära styrkorna i en stat konfronterar en eller flera väpnade grupper eller då två eller flera väpnade grupper drabbar samman anses vara en väpnad konflikt. Det krävs därmed inte att grupperna är organiserade i en viss omfattning eller att konflikten har en viss intensitet och varaktighet.

Med anledning av detta finns det anledning att på nytt se över ärenden avseende personer från krigshärjade länder vilka tack vare Europadomstolen nu kan anses ha ett nyvunnet skyddsbehov i Sverige.